Om vandværket

Kildekrog Vandværk er et andelsselskab (a.m.b.a.) med  875 andelshavere/forbrugere der forsynes med rent drikkevand.
Andelshaverne fordeler sig med ca 100 helårsboliger og 775 fritidshuse, hvoraf en del har status som helårsbolig. Der er ikke erhverv i vores område,  men blandt de 100 helårsboliger er der 1 landbrug og 1 hestepension. Værket har en indvindingstilladelse på 85.000 m³ vand årligt.

Grundvandet (råvandet) oppumpes fra 2 boringer, der henter vandet fra ca 50 m dybde i undergrundens kalklag. 

Vandkvaliteten er fin. Indvindingsoplandet er sommerhusbebyggelse og landbrugsområde med et godt lerdække over grundvandsmagasinet.

Grundvandsdannelsen sker, pga lerdækkets tykkelse, langsomt, så det vand vi oppumper i dag er ca. 50 år gammelt. Nylig vurdering af  grundvandskemien i området har vist at det er robust og måske ældre end først beregnet. Kildekrog Vandværk håber derfor også i fremtiden at have uforurenet grundvand.

Efter oppumpning af råvand sker der en iltning over rislebakker, dette for at fjerne Metan og Svovlbrinte. Derefter er der en kort henstandstid i  råvandsbassin, hvorefter vandet pumpes gennem trykfiltre, indeholdene sandfiltermasse, til rentvandsbeholderne. Fra rentvandsbeholderne  sker forsyningen til forbrugerne ved automatiske frekvensstyrede pumper. 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vandværksbestyrer eller dennes afløser straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandværket udpumper ca. 35.000 m³ vand til vandværkets forbrugere pr år.


Udpumpningstryk
Afgangstrykket, fra værket, på udpumpet vand, er på 3,3 atm.


Hårdhed
Drikkevandet i Kildekrog Vandværk har en hårdhed på 14 OdH. målt ved analyse udtaget i marts 2020.

Nødforsyning
Kildekrog Vandværk kan i tilfælde af uheld på værket, som medfører manglende vand, kobles til Hornbæk Vandværk eller Villingebæk Vandværk.
Kildekrog Vandværk kan også tilsvarende hjælpe disse 2 vandværker i nødsituationer.
 
Samarbejdsaftale med Hornbæk Vandværk
Kildekrog Vandværks bestyrelse besluttede i 1985, at indgå en aftale med Hornbæk Vandværk vedrørende den tekniske overvågning af Kildekrog Vandværk.

Denne samarbejdsaftale har fungeret særdeles tilfredsstillende for begge partner, samtidig med at Kildekrog Vandværks forbrugere har en særdeles kompetent vandværksbestyrer at henvende sig til med tekniske spørgsmål og evt. problemer med vandforsyningen.     


Historie

Den 17. februar 1949 afholdtes i "Borgernes Hus" i København stiftende
generalforsamling i andelsselskabet Kildekrog Vandværk.
Formanden for det tidligere nedsatte udvalg landsretssagfører N.C.A. Nielsen bød
velkommen og gav en redegørelse for udvalgets arbejde.

Til dirigent valgtes derefter oberst Niels Maare.

Efter nogen forhandling blev man enige om at stifte selskabet, og der blev fremlagt
et udkast til love for dette, dette udkast blev gennemgået, og derefter med
enkelte ændringer énstemmigt vedtaget.

Til formand for selskabet valgtes oberst Niels Maare, og som kasserer valgtes
kontorchef Aage Drewes, og til medlemmer af bestyrelsen valgtes
civilingeniør J. Winther Nielsen, gartner Andreas Nielsen, ingeniør Ejvind Finsen,
repræsentant Svend Orneborg og landsretssagfører N.C.A. Nielsen.

Dette er udskrift af første referat fra Kildekrog Vandværks første bestyrelsesprotokol.
Som det fremgår startede man med 7 i bestyrelsen, men allerede året efter valgte
man, at der fremover kun skulle være 5 medlemmer i bestyrelsen.

Indtil de nye vedtægter kom i 1984, (som igen er fornyet i 2014)
blev formand og kasserer valgt direkte på generalforsamlingen, hvorefter man gik
over til at bestyrelsen efter hver generalforsamling konstituerede sig selv med
formand, næstformand, kasserer og menige bestyrelsesmedlemmer.

Herunder følger så bestyrelsesliste fra oprettelsen af Andelsselskabet Kildekrog
Vandværk i 1949 og til dato:            Formand         Kasserer              Bestyrelsesmedlemmer -------------------

1949 - N. Maare-Aa. Drewes-J. Winther Nielsen-A. Nielsen-E. Finsen-S.Orneborg-N.C.A. Nielsen

1950 - Niels Maare -------- Aa. Drewes -- J. Winther Nielsen - Svend Orneborg - N.C.A. Nielsen

1951 - Niels Maare -------- S. Orneborg - J. Winther Nielsen - Aage Drewes ----  N.C.A. Nielsen 

1952 - Niels Maare -------- S. Orneborg - J. Winther Nielsen - Aage Drewes ----- N.C.A. Nielsen 

1953 - Niels Maare -------- S. Orneborg - J. Winther Nielsen - Aage Drewes ----- N.C.A. Nielsen

1954 - Niels Maare -------- S. Orneborg - J. Winther Nielsen - Aage Drewes ----- N.C.A. Nielsen

1955 - Niels Maare -------- S. Orneborg - J. Winther Nielsen - Aage Drewes ----- N.C.A. Nielsen

1956 - Niels Maare -------- S. Orneborg - J. Winther Nielsen - Aage Drewes ----- N.C.A. Nielsen

1957 - Niels Maare -------- S. Orneborg - J. Winther Nielsen - Aage Drewes ----- N.C.A. Nielsen

1958 - Niels Maare -------- S. Orneborg - J. Winther Nielsen - Aage Drewes ----- N.C.A. Nielsen

1959 - Niels Maare -------- S. Orneborg - J. Winther Nielsen - Aage Drewes ----- N.C.A, Nielsen

1960 - J. Winther Nielsen - S. Orneborg - H.J.Nielsen --------  Aage Drewes ----- N.C.A. Nielsen

1961 - J. Winther Nielsen - S. Orneborg - Regnar Madsen ---  Aage Drewes ----- N.C.A. Nielsen

1962 - J. Winther Nielsen - S. Orneborg - Regnar Madsen ---- Aage Drewes ----- N.C.A. Nielsen

1963 - J. Winther Nielsen - Tage Lolle --- Regnar Madsen ---- Aage Drewes ----- N.C.A. Nielsen

1964 - J. Winther Nielsen - Tage Lolle --- Regnar Madsen ---- Aage Drewes ----- P. Jacobsen

1965 - J. Winther Nielsen - Tage Lolle --- Regnar Madsen ---- Aage Drewes ----- P. Jacobsen

1966 - J. Winther Nielsen - Tage Lolle --- Regnar Madsen ---- Aage Drewes ----- P. Jacobsen

1967 - J. Winther Nielsen - Tage Lolle --- Regnar Madsen ---- Helge Christiansen - P Jacobsen

1968 - J. Winther Nielsen - Tage Lolle --- Regnar Madsen ---- Helge Christiansen - P. Jacobsen

1969 - J. Winther Nielsen - Tage Lolle --- Regnar Madsen ---- Helge Christiansen - P. Jacobsen

1970 - Helge Christiansen -Tage Lolle --- Regnar Madsen ---- Knud Nielsen --H. Spang Hansen 

1971 - Helge Christiansen -Tage Lolle --- Regnar Madsen ---- Knud Nielsen -- H. Spang Hansen

1972 - Knud Nielsen ------- Tage Lolle --- Regnar Madsen ---- P. Dichmann -- H. Spang Hansen

1973 - Knud Nielsen ------- Tage Lolle --- P. Eskildsen -------- P. Dichmann - H. Spang Hansen 

1974 - Knud Nielsen ------- Tage Lolle --- P. Eskildsen -------- P. Dichmann -- H. Spang Hansen

1975 - Knud Nielsen ------- Tage Lolle --- P. Eskildsen -------- P. Dichmann -- H. Spang Hansen

1976 - Knud Nielsen ------- Tage Lolle --- P. Eskildsen -------- P. Dichmann -- H. Spang Hansen

1977 - Knud Nielsen ------- Tage Lolle --- P. Eskildsen -------- P. Dichmann --H. Spang Hansen

1978 - Knud Nielsen ------- Tage Lolle --- P. Eskildsen -------- P. Dichmann -- Kaj Hvitved

1979 - Knud Nielsen ------- Tage Lolle --- P. Eskildsen -------- P. Dichmann -- Kaj Hvitved

1980 - Kaj Hvitved --------- Tage Lolle --- P. Eskildsen -------- P. Dichmann -- Knud Nielsen

1981 - Kaj Hvitved --------- Tage Lolle --- P. Eskildsen -------- P. Dichmann -- Knud Nielsen 

1982 - Jørn Bach ----------- Tage Lolle --- P. Eskildsen -------- P. Dichmann -- Kaj Hvitved

1983 - Kaj Hvitved --------- K. Henriksen - T. Brabrand -------- P. Dichmann -- Helge Sørensen

1984 - Kaj Hvitved ----------K. Henriksen - Kurt Brauer -------- P. Dichmann -- Ove Jepsen

             Formand                 Næstformand            Kasserer        Best. medlem         Best. medlem

1985 - Kaj Hvitved ---------- Ove Jepsen ----- K. Henriksen - P. Dichmann -------- Kurt Brauer

1986 - Kaj Hvitved ---------- Ove Jepsen ----- K. Henriksen - P. Dichmann -------- Kurt Brauer

1987 - Kaj Hvitved ---------- Ove Jepsen ----- K. Henriksen - P. Dichmann -------- Kurt Brauer

1988 - Kaj Hvitved ---------- Ove Jepsen ----- K. Henriksen - P. Dichmann -------- Kurt Brauer

1989 - Kaj Hvitved ---------- Ove Jepsen ----- K. Henriksen - P. Dichmann -------- Kurt Brauer

1990 - Kaj Hvitved ---------- Kurt Brauer ------ K. Henriksen - P. Dichmann ------- Alfred Hansen

1991 - Kaj Hvitved ---------- Kurt Brauer ------ K. Henriksen - P. Dichmann ------- Alfred Hansen

1992 - Kaj Hvitved ---------- Kurt Brauer ------ K. Henriksen - P. Dichmann ------- Alfred Hansen

1993 - Kaj Hvitved ---------- Kurt Brauer ------ K. Henriksen - P. Dichmann ------ Alfred Hansen  

1994 - Kaj Hvitved ---------- Kurt Brauer ------ K. Henriksen - P. Dichmann ------- Alfred Hansen

1995 - Kaj Hvitved ---------- Kurt Brauer ------ K. Henriksen - Steen Sørensen ----Alfred Hansen

1996 - Kaj Hvitved ---------- Kurt Brauer ------ K. Henriksen - Steen Sørensen --- Alfred Hansen

1997 - Kaj Hvitved ---------- Kurt Brauer ------ K. Henriksen - Steen Sørensen ----Alfred Hansen

1998 - Kurt Brauer ---------- Steen Sørensen - Kaj Hvitved ---Knud Henriksen ---- Alfred Hansen

1999 - Alfred Hansen ------- Steen Sørensen - Kaj Hvitved ---Knud Henriksen ---- H. Bender

2000 - Alfred Hansen ------- Steen Sørensen - Kaj Hvitved ---Knud Henriksen ---- M. Holmbäck

2001 - Alfred Hansen ------- Steen Sørensen - Kaj Hvitved ---Knud Henriksen ---- Niels Dalberg

2002 - Alfred Hansen ------- Steen Sørensen - Kaj Hvitved ---Knud Henriksen ---- Niels Dalberg

2003 - Alfred Hansen ------- Niels Dalberg ---- Kaj Hvitved ---Knud Henriksen ---- Ulla Lundbye

2004 - Alfred Hansen ------- Niels Dalberg ---- Kaj Hvitved ---Knud Henriksen ---- Ulla Lundbye

2005 - Alfred Hansen ------- Niels Dalberg ---- Kaj Hvitved ---Jesper Lyngsø-Dahl-Ulla Lundbye

2006 - Alfred Hansen ------- Niels Dalberg ---- Kaj Hvitved ---Jesper Lyngsø-Dahl-Ulla Lundbye

2007 - Alfred Hansen ------- Niels Dalberg ---- Kaj Hvitved ---Jesper Lyngsø-Dahl-Ulla Lundbye

2008 - Jesper Lyngsø-Dahl - Niels Dalberg ---- Kaj Hvitved -- Henrik Lemming --- Ulla Lundbye

2009 - Jesper Lyngsø-Dahl - Niels Dalberg ---- Kaj Hvitved -- Henrik Lemming --- Ulla Lundbye

2010 - Jesper Lyngsø-Dahl - Niels Dalberg ---- Kaj Hvitved -- Henrik Lemming --- Ulla Lundbye

2011 - Jesper Lyngsø-Dahl - Niels Dalberg ---- Kaj Hvitved -- Henrik Lemming --- Ulla Lundbye 

2012 - Jesper Lyngsø-Dahl - Niels Dalberg ---- Kaj Hvitved -- Henrik Lemming --- Ulla Lundbye  

2012 - Jesper Lyngsø-Dahl - Anders Willadsen-Kaj Hvitved -- Henrik Lemming --- Ulla Lundbye

2013 - Jesper Lyngsø-Dahl - Anders Willadsen-Kaj Hvitved -- Henrik Lemming --- Ulla Lundbye

2014 - Jesper Lyngsø-Dahl - Anders Willadsen-Kaj Hvitved -- Henrik Lemming --- Ulla Lundbye

2015 - Jesper Lyngsø-Dahl - Anders Willadsen-Kaj Hvitved -- Henrik Lemming --- Ulla Lundbye

2016 - Jesper Lyngsø-Dahl - Anders Willadsen-Kaj Hvitved -- Henrik Lemming --- Ulla Lundbye 

2017 - Jesper Lyngsø-Dahl - Anders Willadsen -Kaj Hvitved -- Henrik Lemming -- Ulla Lundbye.

2018 - Jesper Lyngsø-Dahl - Anders Willadsen -Kaj Hvitved -  Henrik Lemming  - Ulla Lundbye

2019 - Jesper Lyngsø-Dahl - Anders Willadsen - Kaj Hvitved -  Henrik Lemming - Ulla Lundbye

2020 -  Jesper Lyngsø-Dahl - Anders Willadsen - Kaj Hvitved - Henrik Lemming - Ulla Lundbye 

2021 -  Jesper Lyngsø-Dahl - Anders Willadsen - Kaj Hvitved - Henrik Lemming - Ulla Lundbye 

2022 -  Jesper Lyngsø-Dahl - Anders Willadsen - Kaj Hvitved - Henrik Lemming - Ulla Lundbye 
    
            Formand                    Næstformand           Best.medlem       Best. medlem    Best. medlem
'
2022 - Jesper Lyngsø-Dahl -  Mark Skriver Nielsen - Anders Willadsen - Henrik Lemming - Ulla Lundbye