PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Velkommen til Kildekrog Vandværk.

 

Her på hjemmesiden finder du oplysninger om vandforsyningen.

Klik på de emner, der har din interesse i de 2 menulinier herover. Vandværket blev etableret 1949 med første boring

 

Indtil 1949 havde beboerne i Kildekrog området deres egen boring og brønde.

Da sommerhusbebyggelsen i disse år begyndte at tage fart, og det på daværende tidspunkt ikke var muligt, at få vand fra Hornbæk Vandværk på grund af
afstanden, var der en del beboere, der besluttede, at starte et vandværk.

Der blev nedsat et udvalg med landsretssagfører N.C.A. Nielsen som formand.
Dette udvalg skulle forberede udarbejdelse af love kontakte entrepenører
m.m. og indsamle underskrifter for at se, hvor stor tilslutning der var til at bygge
et vandværk og ledningsnet, som skulle forsyne Kildekrog området.
Som minimum betingelse for at starte op, ville man have mindst 100 underskrifter. 

Tilslutningen var på knap 200 underskrifter, så startgrundlaget var i orden og det
nedsatte udvalg kunne arbejde videre. Der blev indkaldt til stiftende
generalforsamling i Borgernes Hus i København den 17. februar 1949 i
Andelsselskabet Kildekrog Vandværk.
Se det første referat fra Andelsselskabet Kildekrog Vandværks første protokol 
her eller under afsnittet "Bestyrelsesliste 1949 - 2011" i afsnit "Om Vandværket"

Vi kan fra den gamle protokol se, at medlemstallet på generalforsamlingen
i februar 1959 altså 10 år efter stiftelsen var nået op på 365, og i dag er vi
oppe på 853 andelshavere.

Efter den stiftende generalforsamling blev bygningen af vandværket og
ledningsnet påbegyndt, og værket blev af entrepenøren lovet færdigt til den
1. juni 1949.
Det fremgår ikke af protokollen om denne dato blev overholdt, men vi regner
datoen som startdatoen for levering af vand fra Kildekrog Vandværk.

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 2.
råvands boringer i drift, og et ledningsnet på ca. 17.000 m. Der er siden starten
af vandværket i 1949 foretaget mange ændringer, nybygninger, og renoveringer m.v.
   
Vandværket har i perioden fra 2010 til 2016 udskiftet det gamle ledningsnet, så
der ikke mere findes eternitrør i forsyningsområdet. I 2015 er der lavet ny
boring ved værket, og alle vandmålere er udskiftet til elektroniske målere.
(se referater fra de sidste generalforsamlinger).  her

Vi vil fra bestyrelsens side fortsat fokusere på de skærpede krav fra
myndighedernes side samt nye love for vandværkerne. 
Som det fremgår af de følgende sider, vil vi fortsætte med de tiltag, der skal til,
for at være på forkant med udviklingen, og for at leve op til de stigende krav til 
vandkvalitet.

Aktuelt

Måleraflæsning.

Vi vil aflæse alle vandmålere
den 2. januar til brug for
årsregnskab for 2016.
Kasseren kører derfor rundt
i området og modtager
aflæsningen elektronisk.

 

Generalforsamling  2016

Generalforsamling 2016 er
afholdt lørdag den 21 maj 
kl. 10.00 i kantinen på
Hornbæk skole.
Referat kan ses
her
eller under afsnit om
vandværket-generalforsamlin
g


Målerudskiftning

Ved målerudskiftningen i
slutningen af 2015
konstaterede vi desværre, at
der stadig er andelshavere.
som ikke sørger for at
beskære og holde rent og
tilgængeligt til målerbrønden,
selv om vi havde bedt om det.
VVS montørerne har på trods
af dette gjort et godt stykke
arbejde, som kommer os alle
tilgode.

Betaling af vandregning
til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding  

Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren
.

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.
Indtil dato 30-12-2016
er der 147, hvor vi mangler
email adresse og der er 189
hvor vi mangler mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk