PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Velkommen til Kildekrog Vandværk.

 

Her på hjemmesiden finder du oplysninger om vandforsyningen.

Klik på de emner, der har din interesse i de 2 menulinier herover. Vandværket blev etableret 1949 med første boring

 

Indtil 1949 havde beboerne i Kildekrog området deres egen boring og brønde.

Da sommerhusbebyggelsen i disse år begyndte at tage fart, og det på daværende tidspunkt ikke var muligt, at få vand fra Hornbæk Vandværk på grund af
afstanden, var der en del beboere, der besluttede, at starte et vandværk.

Der blev nedsat et udvalg med landsretssagfører N.C.A. Nielsen som formand.
Dette udvalg skulle forberede udarbejdelse af love kontakte entrepenører
m.m. og indsamle underskrifter for at se, hvor stor tilslutning der var til at bygge
et vandværk og ledningsnet, som skulle forsyne Kildekrog området.
Som minimum betingelse for at starte op, ville man have mindst 100 underskrifter. 

Tilslutningen var på knap 200 underskrifter, så startgrundlaget var i orden og det
nedsatte udvalg kunne arbejde videre. Der blev indkaldt til stiftende
generalforsamling i Borgernes Hus i København den 17. februar 1949 i
Andelsselskabet Kildekrog Vandværk.
Se det første referat fra Andelsselskabet Kildekrog Vandværks første protokol 
her eller under afsnittet "Bestyrelsesliste 1949 - 2017" i afsnit "Om Vandværket"

Vi kan fra den gamle protokol se, at medlemstallet på generalforsamlingen
i februar 1959 altså 10 år efter stiftelsen var nået op på 365, og i dag er vi
oppe på 861 andelshavere.

Efter den stiftende generalforsamling blev bygningen af vandværket og
ledningsnet påbegyndt, og værket blev af entrepenøren lovet færdigt til den
1. juni 1949.
Det fremgår ikke af protokollen om denne dato blev overholdt, men vi regner
datoen som startdatoen for levering af vand fra Kildekrog Vandværk.

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 2.
råvands boringer i drift, og et ledningsnet på ca. 17.000 m. Der er siden starten
af vandværket i 1949 foretaget mange ændringer, nybygninger, og renoveringer m.v.
   
Vandværket har i perioden fra 2010 til 2016 udskiftet det gamle ledningsnet, så
der ikke mere findes eternitrør i forsyningsområdet. I 2015 er der lavet ny
boring ved værket, og alle vandmålere er udskiftet til elektroniske målere.

Vi vil fra bestyrelsens side fortsat fokusere på de skærpede krav fra
myndighedernes side samt nye love for vandværkerne. 
Som det fremgår af de følgende sider, vil vi fortsætte med de tiltag, der skal til,
for at være på forkant med udviklingen, og for at leve op til de stigende krav til 
vandkvalitet.

Aktuelt

Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk

Kan du se her


Generalforsamling 2018


Generalforsamling er afholdt
lørdag den 5 maj 2018 kl. 10.00
i kantinen på Hornbæk Skole
på Søren Kannes Vej
Dagsorden med regnskab
kan du se  her
Referat ses  her
Vandanalyse:
Som det fremgår af medierne
i de sidste par måneder,
har fundet af pesticid-
nedbrydningsproduktet
Desphenyl-Chloridazon
rejst en række spørgsmål i
forhold til bl. andet sundhed
og drikkevandskontrol.
Kildekrog Vandværk har fået
lavet en ekstra vandanalyse 
for at sikre, at der ikke
er rester af sprøjtemidlet
Desphenyl- Chloridazon i
vores drikkevand.

Resultatet af analysen er, at
der ikke er fundet rester af
pesticider i drikkevandet som
Kildekrog vandværk pumper
ud til forbrugerne.
Analysen kan ses her


Generalforsamling  2017

Referat fra generalforsamling
afholdt den 21 maj 2017.
kan hentes her

Betaling af vandregning
til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding  

Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.
Indtil dato 30-12-2016
er der 147, hvor vi mangler
email adresse og der er 189
hvor vi mangler mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk