PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Velkommen til Kildekrog Vandværk.

 

Her på hjemmesiden finder du oplysninger om vandforsyningen.

Klik på de emner, der har din interesse i de 2 menulinier herover. Vandværket blev etableret 1949 med første boring

 

Indtil 1949 havde beboerne i Kildekrog området deres egen boring og brønde.

Da sommerhusbebyggelsen i disse år begyndte at tage fart, og det på daværende tidspunkt ikke var muligt, at få vand fra Hornbæk Vandværk på grund af
afstanden, var der en del beboere, der besluttede, at starte et vandværk.

Der blev nedsat et udvalg med landsretssagfører N.C.A. Nielsen som formand.
Dette udvalg skulle forberede udarbejdelse af love kontakte entrepenører
m.m. og indsamle underskrifter for at se, hvor stor tilslutning der var til at bygge
et vandværk og ledningsnet, som skulle forsyne Kildekrog området.
Som minimum betingelse for at starte op, ville man have mindst 100 underskrifter. 

Tilslutningen var på knap 200 underskrifter, så startgrundlaget var i orden og det
nedsatte udvalg kunne arbejde videre. Der blev indkaldt til stiftende
generalforsamling i Borgernes Hus i København den 17. februar 1949 i
Andelsselskabet Kildekrog Vandværk.
Se det første referat fra Andelsselskabet Kildekrog Vandværks første protokol 
her eller under afsnittet "Bestyrelsesliste 1949 - 2017" i afsnit "Om Vandværket"

Vi kan fra den gamle protokol se, at medlemstallet på generalforsamlingen
i februar 1959 altså 10 år efter stiftelsen var nået op på 365, og i dag er vi
oppe på 875 andelshavere.

Efter den stiftende generalforsamling blev bygningen af vandværket og
ledningsnet påbegyndt, og værket blev af entrepenøren lovet færdigt til den
1. juni 1949.
Det fremgår ikke af protokollen om denne dato blev overholdt, men vi regner
datoen som startdatoen for levering af vand fra Kildekrog Vandværk.

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 2.
råvands boringer i drift, og et ledningsnet på ca. 17.000 m. Der er siden starten
af vandværket i 1949 foretaget mange ændringer, nybygninger, og renoveringer m.v.
   
Vandværket har i perioden fra 2010 til 2016 udskiftet det gamle ledningsnet, så
der ikke mere findes eternitrør i forsyningsområdet. I 2015 er der lavet ny
boring ved værket, og alle vandmålere er udskiftet til elektroniske målere.

Vi vil fra bestyrelsens side fortsat fokusere på de skærpede krav fra
myndighedernes side samt nye love for vandværkerne. 
Som det fremgår af de følgende sider, vil vi fortsætte med de tiltag, der skal til,
for at være på forkant med udviklingen, og for at leve op til de stigende krav til 
vandkvalitet.

 
 

Aktuelt

Kontakt til Kildekrog
Vandværk skal foregå
til driftsleder Henrik
Fritzbøger på tlf, nr
20130069 og mail til
mail@kildekrogvand.dkReferat af
Generalforsamling 2022 
kan hentes her 

Bestyrelsesberetning
for 2021 kan hentes her


Information fra bestyrelsen

Ved den ordinære
generalforsamling i 2021 blev det ønsket,
at bestyrelsen engang i mellem gav en status
på deres arbejde. Derfor kommer
her en kort status fra bestyrelsen.

I løbet af sommermånederne har fokus
for vandværksbestyrelsen drejet sig meget
om praktisk organisering af eksisterende arbejdsopgaver.
Nye temaer støder til og bevirker, at bestyrelsen
har sat ‘udvikling’ på mødedagsorden, som separat punkt.

Den hidtidige kassererfunktion er nu fordelt ud til
driftslederen og til bestyrelsens medlemmer.
Meget af det løbende administrative arbejde er nu
gradvist indfaset hos driftslederen og nye
administrative systemer er taget i brug.

På vandværket vil vindskederne blive malet i foråret ’23. 
En bygningsgennemgang har nyligt fundet sted.

I denne sommer blev døgnet, hvor mest vand blev pumpet
ud til forbrugshanerne, 20. juli.  Henover hele sommeren
blev der udpumpet en lidt mindre vandmængde i 2022 sammenlignet med i fjor.

Gennem foråret og sommeren har der været en del brud
på private ledninger, ofte opstået i forbindelse med gravninger.


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil nr. til 
brug for sms eller email
informationer vedr. 
vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2022 mangler
der stadig ca  70, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 80 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobilnr
til driftsleder
Henrik Fritzbøger
på følgende adresse:
mail@kildekrogvand.dk


 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse
.


Driftsleder:

Henrik Fritzbøger
Kildekrog Vandværk
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
mail@kildekrogvand.dk