PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Forurening


Mange vandforsyningsboringer er gennem årene
blevet lukket på grund af forurening med
sprøjtemidler. Forurening af grundvandet sker på tre
måder; fladeforurening, punktforurening og
linieforurening.

Der findes stadig en betydelig udbredelse af
pesticider i grundvandet. Særligt de øvre
grundvandsmagasiner er præget af sprøjtemidler,
mens indholdet i det mere dybtliggende og ældre
grundvand er væsentlig mindre.

I 2009 blev der fundet sprøjtemidler i 23 % af de
undersøgte aktive indvindingsboringer, men
grænseværdien for enkeltstoffer var overskredet i
4,3 %.

Læs om resultaterne i GEUS (De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland)
rapporten vedr. grundvandsovervågningen fra 1989 - 2009 ved
at klikke her. 

Vandværkerne kontrollerer jævnligt vandkvaliteten for at sikre, at drikkevandet er i orden. Hvis
grænseværdierne ikke overholdes, lukkes boringen.
Du kan derfor trygt drikke vandet fra dit vandværk

Aktuelt

Generalforsamling 2020

Som følge af Corona
situationen, hvor der
er forsamlingsforbud
for flere end 10
personer udskyder
Kildekrog Vandværk
sin ordinære
generalforsamling.

Hvis situationen
tillader det, vil vi
indkalde til ordinær
generalforsamling
lørdag den 8. august
2020 kl. 10.

Der vil blive sendt
indkaldelse ud
medio juli måned,
når vi forhåbentlig
er blevet klogere
på situationen.
Det er i overens-
stemmelse med de
gældene regler, at
vedtægternes afsnit
omkring tidspunkt 
for afholdelse af
generalforsamling
fraviges.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 



Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk

Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding

Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.
Den 10-06-2020 mangler
der stadig ca 100, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 120 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 
What do you want to do ?
New mail

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk