PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Tilstandsrapport


Kommunalbestyrelsen i Helsingør kommune har i
november 2010 iværksat et lovpligtigt teknisk
hygiejnisk tilsyn med Kildekrog Vandværk for at
afdække kvaliteten af drikkevandet, vandværkets
indretning og funktion samt værkets
vedligeholdelses- og renholdelsestilstand.

Her ud over blev der ført tilsyn med værkets
2 boringer, opfølgning på indvindingstilladelsen,
tjek på løbende analysetyper, omfang og frekvens
samt rapportering af pejlinger.

Bestemmelserne om tilsyn med vandværker findes i
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11.
december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg, kapitel 5, som du kan læse om
her.

 Tilsynsrapporter

Rapport af lovpligtig teknisk tilsyn,

udført den 10. november 2010Det er værd at bemærke det sidste afsnit i rapporten,
som vi naturligvis er meget stolte af:


Der er ved det tekniske tilsyn af Kildekrog
Vandværk konstateret en gennemgående god
til meget god tilstand af boringer, grund,
bygninger, vandbehandlingsanlæg, 
overvågnings- og sikkerhedssystemer.
Det konstateres endvidere, at der gennemføres
regelmæssig vedligehold på bygning og anlæg, at
der føres logbog over vedligehold og
reparationsarbejder, og at der er én ansvarlig for
den daglige drift og overvågning af værket.     ►    

 

Aktuelt

Ordinær  Generalforsamling
            2021

Grundet Corona situationen
har bestyrelsen valgt, at
udskyde den ordinære
generalforsamling til

lørdag den 21 august. kl. 10.00.

Indkaldelse udsendes som normalt

Venlig hilsen
Jesper Lyngsø-Dahl
Formand


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2021 mangler
der stadig ca  80, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 100 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk