PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Eftergivelse af vandspild

Eftergivelse af vandspild


Ved lov nr. 522 af 12. juni 2009 blev hjemlen til eftergivelse ved vandspild genindsat i
vandafgiftsloven, nu i § 24 med virkning fra 1. januar 2009.


Betingelser for eftergivelse er:

Vandspildet er som følge af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål.

Der skal foreligge en skriftlig og begrundet anmodning fra forbrugeren, hvori denne
beder om ikke at skulle betale afgift og andre beløb af det pågældende vandspild.

Vandværket skal udover afgiften afstå fra opkrævning af vandprisen fra forbrugeren.
Afgørelsen heraf er udelukkende vandværkets og kan ikke påklages til SKAT.

Bestemmelsen om eftergivelse finder ikke anvendelse for en mængde svarende til
forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m³.
(Gælder alle boliger inklusive fritidsboliger)

Ledningsbrudet må ikke kunne tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft
uagtsom, og der skal være udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe
ledningsbrudet.

Anmodning om eftergivelse af vandafgift og vandpris skal fremsættes på særligt skema
til vandværket. Anmodningen skal være bilagt original faktura fra autoriseret
VVS- installatør, hvoraf det fremgår at skaden er udbedret samt beskrivelse af
omstændighederne omkring brudet.

Ansøgningsskemaet fås på vores hjemmeside under afsnit INFORMATION og Blanketter.
Vandværket står gerne til rådighed med oplysninger om ordningen.


          Vilkår for eftergivelse af vandpris og vandafgift

                                      iflg. SKAT, brev af 3.11.2009


                       
                                                Vandspild fra sprængte rør som ikke eftergives af vandværk.


                                          Alt vandspild som ikke er løbet i kloak, herunder også spild som vandværket ikke eftergiver
                            ifølge ovenstående skema, kan man få eftergivet hos kloakforsyningen.

                             Ansøgning skal foregå direkte til kloakforsyningen. 
                              (det er kun kloakafgiften der eftergives her)