PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk
Her finder du vedtægter for Kildekrog Vandværk til at printe ud.

Vedtægter

Persondatapolitik
for Kildekrog VandværkHerunder finder du vedtægterne for direkte læsning fra hjemmesiden. 

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET
Kildekrog vandværk a.m.b.a.    
                       

Som vedtaget på selskabets generalforsamling 17. maj 2014 til umiddelbar ikrafttræden.

Oversigt
 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED.


§ 2. FORMÅL.

§ 3. MEDLEMMER.

§ 4. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER.

§ 5. MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER OG HÆFTELSER I ØVRIGT.

§ 6. UDTRÆDEN AF SELSKABET.

§ 7. GENERALFORSAMLING.

§ 8. STEMMERET OG AFSTEMNINGER.

§ 9. BESTYRELSEN.

§10. TEGNINGSRET.

§11. REGNSKAB.

§12. OPLØSNING.

§13. IKRAFTRÆDEN.§1. NAVN OG HJEMSTED.
 

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, stiftet 17.februar 1949, hvis navn er KILDEKROG VANDVÆRK a.m.b.a.

Selskabets hjemsted er Helsingør kommune.


§2. FORMÅL.
 


Selskabets primære formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulig pris. I det omfang der er indhentet nødvendige tilladelser, kan selskabet endvidere indgå aftale om levering af vand til personer/erhvervsvirksomheder uden for vandforsyningsområdet, så længe selskabets primære formål varetages, og forudsat at bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde indhenter generalforsamlingens forudgående samtykke. 

til start


§3. MEDLEMMER.
 

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

til start§4. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER.


Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.

Ved indmeldelse orienteres om at vedtægter. regulativ og gældende takstblad kan udskrives fra vandværkets hjemmeside. 

til start


§.5 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER OG HÆFTELSER I ØVRIGT.


For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet. Andelshavere, som er sommerhusejere i vandværkets forsyningsområde, er forpligtet til at holde selskabet underrettet om ændringer i deres faste bopælsadresse.

til start


§6. UDTRÆDEN AF SELSKABET.
 

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, og eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.


til start


§7. GENERALFORSAMLING.
 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

Indkaldelsen til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 1. april.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

                    1. Valg af dirigent
                    2. Bestyrelsens beretning
                    3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
                    4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
                    5. Behandling af indkomne forslag
                    6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
                    7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
                    8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 50 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat , der underskrives af dirigenten.

  
til start


§8. STEMMERET OG AFSTEMNINGER.
 

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun af give yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmlig af stemning. Afgørelsen træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær - eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


til start


§9. BESTYRELSEN.
 

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, gælder også når der sker ændringer heri inden den påfølgende generalforsamling. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsens medlemmer har ret til refusion af udgifter afholdt for selskabet til varetagelse af dettes interesser. Generalforsamlingen kan gennem budgetgodkendelse tillægge enkelte af bestyrelsens medlemer honorar.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og udarbejdelse af årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

til start


§10. TEGNINGSRET.
 

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser skal tillige foreligge vedtægtsmæssig generalforsamlingsgodkendelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

til start


§ 11. REGNSKAB.
 

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne, men overføres til det følgende regnskabsår og indgår i dækningen for det års budget.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte revisorer, og en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

til start


§12. OPLØSNING.


Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f. eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

til start


§13. IKRAFTTRÆDEN.
 

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 17 maj. 2014.

De træder i kraft den 17. maj 2014


                     Jesper Lyngsø-Dahl 
                            formand


                                                                    Henrik Behrend
                                                                           dirigent