PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Kildekrog Vandværk er et andelsselskab (a.m.b.a.)
med  875 andelshavere/forbrugere der forsynes med
rent drikkevand.
Andelshaverne fordeler sig med ca 100 helårsboliger
og 775 fritidshuse, hvoraf en del har status som
helårsbolig. Der er ikke erhverv i vores område, men
blandt de 100 helårsboliger er der 1 landbrug og
1 hestepension.
Værket har en indvindingstilladelse på 85.000 m³ vand årligt.

Grundvandet (råvandet) oppumpes fra 2 boringer,
der henter vandet fra ca 50 m dybde i undergrundens
kalklag. 

Vandkvaliteten er fin. Indvindingsoplandet  er
sommerhusbebyggelse og landbrugsområde med et
godt lerdække over grundvandsmagasinet.

Grundvandsdannelsen sker, pga lerdækkets tykkelse,
langsomt, så det vand vi oppumper i dag er ca. 50 år
gammelt. Nylig vurdering af grundvandskemien i
området har vist at det er robust og måske ældre end
først beregnet.
Kildekrog Vandværk håber derfor også i fremtiden at
have uforurenet grundvand.

Efter oppumpning af råvand sker der en iltning over
rislebakker, dette for at fjerne Metan og Svovlbrinte.
Derefter er der en kort henstandstid i råvandsbassin,
hvorefter vandet pumpes gennem trykfiltre,
indeholdene sandfiltermasse, til rentvands-
beholderne.
Fra rentvandsbeholderne sker forsyningen til
forbrugerne ved automatiske frekvensstyrede
pumper. 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af
råvand, iltning, filtrering og udpumpning til
forbrugerne, styres og overvåges af komputer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vandværks-
bestyrer eller dennes afløser straks en alarm
via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandværket udpumper ca. 35.000 m³ vand til
vandværkets forbrugere pr år.

Udpumpningstryk

Afgangstrykket, fra værket, på udpumpet vand, er på 3,3 atm.


Hårdhed
Drikkevandet i Kildekrog Vandværk har en hårdhed på 14 OdH.
målt ved analyse udtaget i marts 2020.

Nødforsyning
Kildekrog Vandværk kan i tilfælde af uheld på værket,
som medfører manglende vand, kobles til Hornbæk
Vandværk eller Villingebæk Vandværk.
Kildekrog Vandværk kan også tilsvarende hjælpe
disse 2 vandværker i nødsituationer.
 
Samarbejdsaftale med Hornbæk Vandværk
Kildekrog Vandværks bestyrelse besluttede i 1985, at
indgå en aftale med Hornbæk Vandværk vedrørende
den tekniske overvågning af Kildekrog Vandværk.

Denne samarbejdsaftale har fungeret særdeles tilfredsstillende for begge partner, samtidig med at
Kildekrog Vandværks forbrugere har en særdeles kompetent vandværksbestyrer at henvende sig til med tekniske spørgsmål og evt. problemer med vandforsyningen.     

 

Aktuelt

Ordinær  Generalforsamling
            2021

Grundet Corona situationen
har bestyrelsen valgt, at
udskyde den ordinære
generalforsamling til

lørdag den 21 august. kl. 10.00.

Indkaldelse udsendes som normalt

Venlig hilsen
Jesper Lyngsø-Dahl
Formand


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2021 mangler
der stadig ca  80, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 100 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk