PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Kildekrog Vandværk er et andelsselskab (a.m.b.a.)
med  873 andelshavere/forbrugere der forsynes med
rent drikkevand.
Andelshaverne fordeler sig med ca 100 helårsboliger
og 773 fritidshuse, hvoraf en del har status som
helårsbolig. Der er ikke erhverv i vores område, men
blandt de 100 helårsboliger er der 1 landbrug og
1 hestepension.
Værket har en indvindingstilladelse på 85.000 m³ vand årligt.

Grundvandet (råvandet) oppumpes fra 2 boringer,
der henter vandet fra ca 50 m dybde i undergrundens
kalklag. 

Vandkvaliteten er fin. Indvindingsoplandet  er
sommerhusbebyggelse og landbrugsområde med et
godt lerdække over grundvandsmagasinet.

Grundvandsdannelsen sker, pga lerdækkets tykkelse,
langsomt, så det vand vi oppumper i dag er ca. 50 år
gammelt. Nylig vurdering af grundvandskemien i
området har vist at det er robust og måske ældre end
først beregnet.
Kildekrog Vandværk håber derfor også i fremtiden at
have uforurenet grundvand.

Efter oppumpning af råvand sker der en iltning over
rislebakker, dette for at fjerne Metan og Svovlbrinte.
Derefter er der en kort henstandstid i råvandsbassin,
hvorefter vandet pumpes gennem trykfiltre,
indeholdene sandfiltermasse, til rentvands-
beholderne.
Fra rentvandsbeholderne sker forsyningen til
forbrugerne ved automatiske frekvensstyrede
pumper. 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af
råvand, iltning, filtrering og udpumpning til
forbrugerne, styres og overvåges af komputer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vandværks-
bestyrer eller dennes afløser straks en alarm
via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandværket udpumper ca. 35.000 m³ vand til
vandværkets forbrugere pr år.

Udpumpningstryk

Afgangstrykket, fra værket, på udpumpet vand, er på 3,3 atm.


Hårdhed
Drikkevandet i Kildekrog Vandværk har en hårdhed på 14,5 OdH.
målt ved analyse udtaget den 08 april 2016.

Nødforsyning
Kildekrog Vandværk kan i tilfælde af uheld på værket,
som medfører manglende vand, kobles til Hornbæk
Vandværk eller Villingebæk Vandværk.
Kildekrog Vandværk kan også tilsvarende hjælpe
disse 2 vandværker i nødsituationer.
 
Samarbejdsaftale med Hornbæk Vandværk
Kildekrog Vandværks bestyrelse besluttede i 1985, at
indgå en aftale med Hornbæk Vandværk vedrørende
den tekniske overvågning af Kildekrog Vandværk.

Denne samarbejdsaftale har fungeret særdeles tilfredsstillende for begge partner, samtidig med at
Kildekrog Vandværks forbrugere har en særdeles kompetent vandværksbestyrer at henvende sig til med tekniske spørgsmål og evt. problemer med vandforsyningen.     

 
What do you want to do ?
New mail

Aktuelt

Generalforsamling 2020

Som følge af Corona
situationen, hvor der
er forsamlingsforbud
for flere end 10
personer udskyder
Kildekrog Vandværk
sin ordinære
generalforsamling.

Hvis situationen
tillader det, vil vi
indkalde til ordinær
generalforsamling
lørdag den 8. august
2020 kl. 10.

Der vil blive sendt
indkaldelse ud
medio juli måned,
når vi forhåbentlig
er blevet klogere
på situationen.
Det er i overens-
stemmelse med de
gældene regler, at
vedtægternes afsnit
omkring tidspunkt 
for afholdelse af
generalforsamling
fraviges.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk

Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding

Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.
Den 10-06-2020 mangler
der stadig ca 100, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 120 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 
What do you want to do ?
New mail

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk