PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Kildekrog Vandværk er et andelsselskab (a.m.b.a.)
med  875 andelshavere/forbrugere der forsynes med
rent drikkevand.
Andelshaverne fordeler sig med ca 100 helårsboliger
og 775 fritidshuse, hvoraf en del har status som
helårsbolig. Der er ikke erhverv i vores område, men
blandt de 100 helårsboliger er der 1 landbrug og
1 hestepension.
Værket har en indvindingstilladelse på 85.000 m³ vand årligt.

Grundvandet (råvandet) oppumpes fra 2 boringer,
der henter vandet fra ca 50 m dybde i undergrundens
kalklag. 

Vandkvaliteten er fin. Indvindingsoplandet  er
sommerhusbebyggelse og landbrugsområde med et
godt lerdække over grundvandsmagasinet.

Grundvandsdannelsen sker, pga lerdækkets tykkelse,
langsomt, så det vand vi oppumper i dag er ca. 50 år
gammelt. Nylig vurdering af grundvandskemien i
området har vist at det er robust og måske ældre end
først beregnet.
Kildekrog Vandværk håber derfor også i fremtiden at
have uforurenet grundvand.

Efter oppumpning af råvand sker der en iltning over
rislebakker, dette for at fjerne Metan og Svovlbrinte.
Derefter er der en kort henstandstid i råvandsbassin,
hvorefter vandet pumpes gennem trykfiltre,
indeholdene sandfiltermasse, til rentvands-
beholderne.
Fra rentvandsbeholderne sker forsyningen til
forbrugerne ved automatiske frekvensstyrede
pumper. 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af
råvand, iltning, filtrering og udpumpning til
forbrugerne, styres og overvåges af komputer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vandværks-
bestyrer eller dennes afløser straks en alarm
via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandværket udpumper ca. 35.000 m³ vand til
vandværkets forbrugere pr år.

Udpumpningstryk

Afgangstrykket, fra værket, på udpumpet vand, er på 3,3 atm.


Hårdhed
Drikkevandet i Kildekrog Vandværk har en hårdhed på 14 OdH.
målt ved analyse udtaget i marts 2020.

Nødforsyning
Kildekrog Vandværk kan i tilfælde af uheld på værket,
som medfører manglende vand, kobles til Hornbæk
Vandværk eller Villingebæk Vandværk.
Kildekrog Vandværk kan også tilsvarende hjælpe
disse 2 vandværker i nødsituationer.
 
Samarbejdsaftale med Hornbæk Vandværk
Kildekrog Vandværks bestyrelse besluttede i 1985, at
indgå en aftale med Hornbæk Vandværk vedrørende
den tekniske overvågning af Kildekrog Vandværk.

Denne samarbejdsaftale har fungeret særdeles tilfredsstillende for begge partner, samtidig med at
Kildekrog Vandværks forbrugere har en særdeles kompetent vandværksbestyrer at henvende sig til med tekniske spørgsmål og evt. problemer med vandforsyningen.     

 

Aktuelt

Kontakt til Kildekrog
Vandværk skal foregå
til driftsleder Henrik
Fritzbøger på tlf, nr
20130069 og mail til
mail@kildekrogvand.dkReferat af
Generalforsamling 2022 
kan hentes her 

Bestyrelsesberetning
for 2021 kan hentes her


Information fra bestyrelsen

Ved den ordinære
generalforsamling i 2021 blev det ønsket,
at bestyrelsen engang i mellem gav en status
på deres arbejde. Derfor kommer
her en kort status fra bestyrelsen.

I løbet af sommermånederne har fokus
for vandværksbestyrelsen drejet sig meget
om praktisk organisering af eksisterende arbejdsopgaver.
Nye temaer støder til og bevirker, at bestyrelsen
har sat ‘udvikling’ på mødedagsorden, som separat punkt.

Den hidtidige kassererfunktion er nu fordelt ud til
driftslederen og til bestyrelsens medlemmer.
Meget af det løbende administrative arbejde er nu
gradvist indfaset hos driftslederen og nye
administrative systemer er taget i brug.

På vandværket vil vindskederne blive malet i foråret ’23. 
En bygningsgennemgang har nyligt fundet sted.

I denne sommer blev døgnet, hvor mest vand blev pumpet
ud til forbrugshanerne, 20. juli.  Henover hele sommeren
blev der udpumpet en lidt mindre vandmængde i 2022 sammenlignet med i fjor.

Gennem foråret og sommeren har der været en del brud
på private ledninger, ofte opstået i forbindelse med gravninger.


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil nr. til 
brug for sms eller email
informationer vedr. 
vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2022 mangler
der stadig ca  70, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 80 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobilnr
til driftsleder
Henrik Fritzbøger
på følgende adresse:
mail@kildekrogvand.dk


 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse
.


Driftsleder:

Henrik Fritzbøger
Kildekrog Vandværk
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
mail@kildekrogvand.dk